top of page
ACADEMICS TOPICS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Trường thần học Cal Grad cung cấp các chương trình sau đây:

 

• Anh ngữ  (ESL)

• Cử Nhân về tôn giáo (Bachelor of Arts in Religion)

• Thạc Sĩ về tôn giáo (Master of Arts in Religion)

• Thạc Sĩ thần học (Master of Divinity)

• Tiến Sĩ về mục vụ (Doctor of Ministry)

 

Các ứng cử viên theo học phải thể hiện mình là một Cơ Đốc nhân gương mẫu, cam kết truyền đạt chân lý của Lời Chúa và đem lại lợi ích trong trong sự phục vụ của Cơ đốc nhân.

DEGREE PROGRAMS

English as

Second

Language

Bachelor

of Arts

in Religion

Master

of Arts

in Religion

Master

of

Divinity

Doctor

of

Ministry

Regulations

NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH HỌC

KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ HỌC TẬP

 

Hệ Thống Học Kỳ | Trường thần học Cal Grad hoạt động trên hệ thống học kỳ. Đơn vị tính cho tín chỉ là theo giờ học, bao gồm một khoảng thời gian 50 phút học tập theo lớp một tuần trong một học kỳ bình thường. Có chín (9) tín chỉ hay nhiều hơn trong mỗi học kỳ được coi là chương trình học đầy đủ.

 

Ngoài các khóa học thông thường vào mùa thu và mùa xuân, có các khóa  học tập trung được sắp xếp vào mùa hè và mùa đông với thời gian ngắn. Lịch học được thiết kế đặc biệt cho các mục sư bận rộn và giáo viên trường Cơ Đốc hoặc quản trị viên là những người không thể thực hiện việc học lâu dài đối với một chương trình cao học.

 

Chuyển Tín Chỉ | Học bạ được đánh giá bởi văn phòng nhà trường theo hướng dẫn do ban giám hiệu trường thiết lập. các tín chỉ có điểm tối thiểu "C" tại các trường thần học và các chủng viện khác được chấp nhận với giá trị đầy đủ để chứng tỏ rằng các khóa học đó phù  hợp với điều khoản của trường thần học Cal Grad. Số tín chỉ tối đa có thể chuyển từ trường này sang trường kia được liệt kê bên dưới các chương trình học.

 

Lựa Chọn Khóa Học | Mỗi sinh viên khi đăng ký học tại trường Thần học Cal Grad được sắp xếp một người cố vấn. Sinh viên nên trình các câu hỏi liên quan đến các vấn đề học lên cho người cố vấn trước và khi vấn đề vẫn chưa được giải quyết thì trình lên ban giám hiệu trường. Các khóa học bắt buộc được cung cấp thường xuyên và các khóa học tự chọn thường được cung cấp theo trình tự luân phiên. Thông tin về các môn học tự chọn cho một học kỳ sẽ được ban giám hiệu trường cung cấp.

 

Ghi Danh | Sinh viên cần chính thức ghi danh vào đầu mỗi học kỳ, và sinh viên sẽ không được nhận vào lớp khi không ghi danh chính thức.

 

Việc Thêm Và Bỏ Lớp | Sinh viên và người cố vấn một khi đã sắp xếp chương trình học thì không nên thay đổi. Sinh viên không thể thêm lớp sau khi học 3 tuần. Trong ba tuần học đầu tiên, Sinh viên nếu có bỏ lớp nào thì lớp đó cũng không bị ghi vào học bạ. Từ đầu tuần thứ 4 của lớp học đến hết tuần thứ 5, tất cả các lớp bỏ sẽ được ghi vào học bạ là "W" (Withdrawal). Không có lớp học nào được coi là chính thức được thêm hoặc bỏ đi cho đến khi phiếu ghi danh đã nộp cho ban giám hiệu trường để lịch học của sinh viên có thể được thay đổi đúng.

 

Hủy Lớp | nếu sinh viên hủy lớp trong học kỳ phải nộp đơn xin hủy lớp cho ban giám hiệu trường. Đơn xin hủy lớp đó sẽ được trưởng khoa xem xét. Ngày xin rút chương trình học có hiệu lực là ngày trưởng khoa ký tên. Nghỉ học không có nghĩa là rút khỏi chương trình học. Rút chương trình học mà không có sự chấp thuận trước sẽ dẫn đến bị điểm rớt và các khoản tiền đã đóng sẽ không được hoàn lại.

 

Dự Thính | nếu sinh viên muốn dự thính, hoặc học mà không có tín chỉ, phải cho biết ý định của mình tại thời điểm ghi danh. Sinh viên dự thính không cần làm bài thi, và không bắt buộc phải hoàn thành bài tập. Các khóa học dự thính không tính vào các yêu cầu tốt nghiệp, và cũng không thể lấy trong các học kỳ kế tiếp để lấy tín chỉ. Chỉ có thể dự thính trong các lớp học mà thôi.

 

Việc Tự Học | Sinh viên được phép lấy một số lớp tự học nhất định trong mỗi học kỳ cho  các chương trình học như M.A., M.Div, D.Min., Th.M. và Th.D. Chi tiết về số lượng được phép cho mỗi chương trình học được liệt kê bên dưới các chương trình học


HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM

Mọi học trình được chấm điểm với các chữ cái theo các điểm như sau:

A       4.00 xuất sắc
A-      3.67

B+     3.33
B       3.00 Tốt
B-      2.67

C+     2.33 
C       2.00 trung bình
C-     1.67

D+    1.33
D      1.00 yếu
D-     0.67

F       0.00 rớt
I        Incomplete (chưa hoàn thành)
W     Withdrawal (hủy lớp)
AU   Audit (dự thính)

Điểm Trung Bình (G.P.A.) | GPA của sinh viên được tính bằng cách chia tổng số điểm của sinh viên cho số giờ đã học. Các lớp đã hủy (W) không được dùng để tính GPA.

 

Chưa Hoàn Thành | Điểm "I" sẽ được giáo viên đưa ra chỉ khi sinh viên không thể hoàn tất khóa học đúng thời hạn do những hoàn cảnh không thể tránh được. Sinh viên phải nộp đơn xin hồ sơ bị thiếu điểm vì chưa hoàn thành cho văn phòng nhà trường trước ngày hết hạn chấm điểm của giảng viên.

 

Mỗi lớp chưa hoàn thành phải được học bù vào cuối tuần thứ hai khi kết thúc học kỳ. Nếu việc học không hoàn thành và không được nộp vào đúng thời hạn, thì điểm được quyết định bởi giảng viên vào thời điểm đó điểm "I” được lập và sẽ được ghi lại.

 

Thay Đổi Điểm | Tất cả các điểm sẽ được ghi lại và lưu trong văn phòng theo báo cáo của giảng viên trong mỗi khóa học. Một khi điểm đã được ghi lại, chỉ có giảng viên, hoặc trong những trường hợp đặc biệt,  như trưởng khoa, có thể nộp yêu cầu thay đổi bằng văn bản cho văn phòng nhà trường.

VIỆC HỌC

 

Yêu Cầu Tham Dự Lớp Học | Tất cả sinh viên phải đi học chuyên cần đầy đủ, trừ những trường hợp đặc biệt có thể bỏ qua. Các trường hợp có thể chấp nhận bao gồm bệnh tật, thương tích, sinh đẻ, tử vong của thành viên trong gia đình hoặc các sự kiện nghiêm trọng khác.

 

Ba lần trễ học thì được tính là một lần vắng mặt. Tất cả sinh viên phải tham gia 80% trong tất cả các khóa học. Những sinh viên nào không đi học đầy đủ trong bất cứ lớp nào sẽ không được phép tham gia kỳ thi cuối kỳ trong lớp đó. Nếu sinh viên không chuyên cần, giảng viên có thể cho sinh viên đó thôi học vì lý do nghỉ học quá nhiều.

 

Việc Xin Phép Nghỉ Học | Nếu một sinh viên không thể đi học đều đặn trong một chương trình trong nhiều học kỳ, thì người đó phải xin phép được nghỉ học từ trưởng khoa. Việc xin phép nghỉ học có thể được cấp vì các lý do liên quan đến gia đình hoặc kinh tế khó khăn và cho phép người đó tiếp tục học lại mà không cần phải ghi danh nhập học lại.

 

Chương Trình Quản Chế và Đình Chỉ Học Tập | Sinh viên nào không đạt điểm trung bình 2.0 sẽ được đưa vào chương trình quản chế học tập cho một học kỳ, và sẽ được thông báo bằng văn bản. Vào cuối học kỳ quản chế, nếu sinh viên không đạt được điểm trung bình tối thiểu bắt buộc, sinh viên sẽ bị đình chỉ học ở trường Cal Grad.

 

Trong những trường hợp giảm nhẹ, sinh viên có thể khiếu nại việc đình chỉ học bằng cách nộp đơn cho ban giám hiệu trường. Tất cả các quyết định của ban giám hiệu trường sẽ là quyết định cuối cùng. Khiếu nại này phải được thực hiện trong năm ngày đầu tiên của học kỳ khi bị đình chỉ học. Kết quả của khiếu nại được chuyển cho sinh viên càng sớm càng tốt. Trong trường hợp nếu việc khiếu nại bị từ chối, sinh viên sẽ bị đuổi khỏi trường, và sẽ nhận được "W" (Withdrawal) trong tất cả các môn học trong học kỳ. Việc đuổi học được xem như quyết định cuối cùng.

ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

Sinh viên phải có trình độ học vấn tốt để tốt nghiệp. Một số chương trình học có yêu cầu bổ sung và phải được đáp ứng trước khi sinh viên ra trường. Chi tiết được nêu ra dưới mỗi chương trình học và trong danh mục catalog này. Sinh viên có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp được đưa ra trong danh mục catalog được cung nếu vào thời điểm tốt nghiệp. Tất cả các ứng viên tốt nghiệp phải được ban giám hiệu trường chấp thuận. Để nhận được sự chứng thực này, sinh viên phải có trách nhiệm trong việc thể hiện tính cách làCơ Đốc nhân và tuân thủ các tiêu chuẩn của trường này.

 

Sinh viên thay đổi chương trình học có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp của chương trình mới. Những sinh viên nghỉ phép kéo dài hơn một năm tùy thuộc vào yêu cầu tốt nghiệp có hiệu lực vào thời điểm trở lại học trừ khi có giấy cho phép trước khi nghỉ phép kéo dài bắt đầu.

Dự Định Tốt Nghiệp | Sinh viên có kế hoạch tham gia vào lễ tốt nghiệp bắt buộc phải hoàn thành và nộp một mẫu đơn tốt nghiệp cho văn phòng nhà trường. Điều này phải được thực hiện trước ngày đầu của học kỳ mùa xuân vào năm mà sinh viên có kế hoạch tốt nghiệp. Trước khi tốt nghiệp, văn phòng nhà trường sẽ đánh giá hồ sơ học tập của mỗi ứng viên. các bản đánh giá sẽ được gửi cho sinh viên, người cố vấn, và trưởng khoa.

 

Nghĩa Vụ Tài Chính | Ngoài ra, sinh viên phải trả đầy đủ các khoản học phí còn lại trước khi tốt nghiệp. Các sinh viên không thực hiện việc này sẽ không được cấp bảng điểm, bằng cấp, bằng tốt nghiệp hoặc ghi danh vào chương trình học khác.

 

Yêu cầu luận văn | Sinh viên nên suy nghĩ kỹ về việc lựa chọn một chủ đề luận văn ngay từ khi bắt đầu chương trình của mình. Đề xuất luận văn phải được đệ trình lên ban giám hiệu nhà trường trong vòng hai năm kể từ lần nhập học vào chương trình. Sau khi đề xuất được xét duyệt, một người cố vấn sẽ được lựa chọn và phân công theo chủ đề nghiên cứu của sinh viên. Các luận văn phải được xuất bản và thể hiện khả năng của sinh viên trong việc nghiên cứu độc lập, giải quyết các vấn đề về thần học, giao tiếp rõ ràng và viết bằng tiếng Anh. Các hướng dẫn cụ thể và hạn chót nộp luận án được ghi trong phần hướng dẫn về luận văn.

 

Sinh viên muốn tốt nghiệp vào tháng 5 phải hoàn thành luận văn của mình vào ngày 1 tháng 5. Nếu họ không thể hoàn thành vào thời điểm này nhưng vẫn muốn tham dự lễ tốt nghiệp, họ có thể nộp đơn xin gia hạn. Sinh viên phải chứng minh được rằng mình có thể hoàn thành luận văn của mình vào ngày 31 tháng 8 cùng năm để được chấp nhận gia hạn. Trong trường hợp sinh viên không thể hoàn thành vào ngày 31 tháng 8, sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 5 năm sau.

 

Lễ Tốt Nghiệp | Tất cả các ứng viên tốt nghiệp sẽ tham gia vào lễ tốt nghiệp hàng năm diễn ra vào cuối mùa Xuân. Những người không thể tham gia vào lễ tốt nghiệp vì hoàn cảnh đặc biệt phải viết đơn cho ban giám hiệu nhà trường để nhận được bằng cấp nếu vắng mặt.

HỒ SƠ SINH VIÊN VÀ BẢNG ĐIỂM

 

Bảo Mật Hồ Sơ Sinh Viên | Trường thần học Cal Grad tuân theo các luật bảo vệ quyền riêng tư và giáo dục liên bang năm 1974 và các quy định được thông qua dưới đây (45 CFR 99) và bộ luật giáo dục của tiểu bang California, Mục 67100, trong đó quy định rằng các cơ sở giáo dục sẽ không đưa hồ sơ giáo dục cho nhân viên ngoài trường học mà không có sự đồng ý trước của sinh viên .

 

Quyền Truy Cập | Cũng theo các quy định tương tự, với một số trường hợp ngoại lệ được luật pháp quy định, sinh viên tại Trường Thần học Cal Grad có thể xem bất kỳ hồ sơ giáo dục của họ theo yêu cầu. Sinh viên cũng có quyền sao chép tất cả các hồ sơ mà họ có quyền truy cập. Sinh viên có quyền, theo các thủ tục đã được thiết lập, tìm hiểu tính chính xác của các hồ sơ nếu họ tìm thấy sự khác biệt giữa hồ sơ của trường và của chính họ. Sinh viên cũng có quyền được tiếp cận các khuyến nghị và đánh giá trong các trường hợp nhập học và các đơn xin việc làm.

 

Bảng Điểm | Bảng điểm chính thức được văn phòng nhà trường cấp  theo yêu cầu bằng văn bản của sinh viên cùng với lệ phí cho bảng điểm là 20 đô la. Sinh viên phải ghi tên họ giống vời tên khi ghi danh vào trường, ngày sinh, số sinh viên hoặc số An Sinh Xã Hội, ngày đến trường và các văn bằng đã nhận được, nếu có. Bảng điểm sẽ không được cấp nếu sinh viên đó không hoàn tất việc trả đủ học phí cho trường thần học Cal Grad.

bottom of page